Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van H&C Hifi

Ook te downloaden in PDF formaat – Klik hier

I Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten voor
de verkoop en levering van audio-apparatuur en accessoires en het verlenen van diensten door
H&C Hifi, aan alle afnemers (hierna te noemen “afnemer”)
2. Afwijkingen van deze voorwaarden, danwel voorwaarden van afnemer zijn alleen gelding indien
en voor zover deze schriftelijk door H&C Hifi zijn aanvaard.
3. De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige
bepalingen niet aan.

II Aanbiedingen: totstandkoming van overeenkomsten
1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn door H&C Hifi gedane aanbiedingen vrijblijvend en
steeds gebaseerd op de door afnemer verschafte gegevens en op uitvoering onder normale
omstandigheden en in normale werktijden.
2. Iedere door H&C Hifi gedane prijsopgave of aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien
(14) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na deze periode vervallen aanspraken welke
voortvloeien uit deze opgave.

III Overeenkomsten
1. Opdrachten worden eerst bindend en overeenkomsten komen eerst tot stand nadat H&C Hifi de
schriftelijke en ondertekende opdrachtbevestiging heeft afgegeven aan de afnemer. Wijzigingen, inof
aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst zijn eveneens slechts bindend indien
zij door H&C Hifi schriftelijk zijn bevestigd.
2. Afspraken met- of toezeggingen of mededelingen door werknemers van H&C Hifi zijn eerst
bindend nadat deze namens H&C Hifi door daartoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.
3. Indien tijdens de installatie wijzigingen optreden ten opzichte van de afspraken zoals opgenomen in
de opdrachtbevestiging dient tussen afnemer en H&C Hifi afstemming plaats te vinden ten aanzien
van de eventueel ontstane meer of minder kosten.

IV Prijzen
1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief BTW (omzet belasting).
2. Indien na totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging
ondergaan, is H&C Hifi gerechtigd de desbetreffende extra kosten aan de afnemer in rekening te
brengen. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

V Levering
1. Levering zal plaatsvinden aan het in de opdracht genoemde adres, of door afnemer indien gewenst,
afgehaald worden. Bij het laatste is de afnemer zelf aansprakelijk voor in- en uitlading en transport
en al hetgeen daarvoor noodzakelijk is.
2. Door H&C Hifi opgegeven levertijden dienen (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven) te worden
beschouwd als indicatief en zijn niet bindend. Hoewel H&C Hifi al het redelijke in het werk zal
stellen om door haar opgegeven levertijden in acht te nemen, kan afnemer aan overschrijding
daarvan geen enkel recht ontlenen, met name niet op schadevergoeding, annulering van de opdracht
of niet nakoming, dan wel opschorting van een zijner verplichting.
3. Levertijden gaan in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle benodigde gegevens door
H&C Hifi en afnemer zijn ontvangen. Levertijden worden verlengd met de tijd dat afnemer te laat
is met de nakoming van enige verplichting jegens H&C Hifi.
4. Zodra de goederen gereed zijn voor verzending zal H&C Hifi daarvan kennis geven aan afnemer.
De goederen gelden als geleverd zodra zij aan het in de opdracht genoemde adres zijn bezorgd of
door afnemers zijn afgehaald. Indien afnemer na ontvangst van voornoemde kennisgeving niet
bereid of in staat is de goederen in ontvangst te nemen zal H&C Hifi de betreffende goederen voor
afnemer bewaren en opgeslagen houden tot dat aflevering mogelijk is; in dat geval gelden de
goederen als geleverd vanaf het moment der kennisgeving. Alle kosten aan de opslag verbonden
komen voor rekening van de afnemer en het risico voor beschadiging, verlies, diefstal of teniet gaan
van de goederen rust geheel bij afnemer. H&C Hifi behoudt zich het recht de goederen in meer dan
een (1) zending af te leveren.

VI Productkennis
1. Afnemer erkent en begrijpt dat H&C Hifi adequate informatie over de te leveren producten kenbaar
heeft gemaakt aan afnemer en deze gewezen heeft op alle risico’s bij gebruik van de afgenomen
producten.
2. Afnemer erkent en begrijpt de aard en werking van de geleverde apparatuur.
3. Afnemer erkent en begrijpt dat hiermee bijzondere, buiten H&C Hifi gelegen, technische
problemen kunnen optreden.

VII Risico- en eigendomsovergang
1. Zodra goederen zijn afgeleverd aan het in de opdracht aangegeven adres of afgehaald door afnemer
gaat het risico voor beschadiging, verlies of tenietgaan daarvan over op de afnemer.
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde gaat het eigendom van de geleverde goederen eerst over nadat
daarvoor door H&C Hifi volledige betaling is ontvangen en afnemer ook aan alle overige
verplichtingen jegens H&C Hifi heeft voldaan.
3. Afnemer zal verplicht zijn de geleverde goederen zolang het eigendom daarvan nog bij H&C Hifi
berust, zorgvuldig te behandelen en te onderhouden en te verzekeren tegen risico’s van
beschadiging, verlies of tenietgaan.
4. Afnemer zal niet bevoegd zijn geleverde goederen, zolang het eigendom daarvan nog bij AudioLife
berust, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te vervreemden, verpanden, in
eigendom tot zekerheid over te dragen dan wel op andere wijze aan derden enig recht of aanspraak
daarop te verlenen.
5. Afnemer is verplicht tegenover derden (zoals beslagleggende schuldeisers) steeds ondubbelzinnig
te doen blijken van de eigendomsrechten van H&C Hifi die voortvloeien uit de voorgaande leden,
zodra het gevaar bestaat dat deze derden de betrokken goederen als eigendom van afnemer gaan
beschouwen en H&C Hifi steeds onverwijld kennis te geven van zijn eventueel faillissement,
aanvraag tot surseance van betaling, beslag op (een deel van) zijn vermogen dan wel andere
omstandigheden waaronder het voor H&C Hifi van belang kan zijn haar vorenbedoelde
eigendomsrechten geldend te maken.
6. Onverminderd haar overige rechten zal H&C Hifi te allen tijde onherroepelijk gemachtigd zijn om
de haar op grond van de voorgaande bepalingen in eigendom toebehorende goederen weer tot zich
te nemen als afnemer enige verplichting jegens H&C Hifi niet of niet tijdig mocht nakomen.

VIII Betaling
1. Alle facturen dienen, zonder korting of schuldvergelijk, contant te worden voldaan of de betaling
dient naar een door H&C Hifi aangegeven bank –of girorekening te worden overgeschreven
uiterlijk voor oplevering of afhalen van de goederen tenzij anders is overeengekomen. Reclames
schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien afnemer met enige betaling in gebreke blijft, zal over het achterstallig bedrag zonder nadere
aanmaning of ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 1% per maand of gedeelte van de
maand, te rekenen vanaf de vervaldatum, onverminderd alle overige rechten van H&C Hifi.
3. Ongeacht de overige betalingsvoorwaarden zal H&C Hifi te allen tijde het recht hebben om bij
aflevering van de goederen kontante of gelijktijdige betaling te verlangen, dan wel alvorens tot
levering of verdere uitvoering van werkzaamheden over te gaan, van afnemer genoegzame
zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. Als een dergelijke zekerheid wordt gevraagd zal de
levertijd worden verlengd met de tijdsduur gelegen tussen de dag waarop de zekerheid word
gevraagd en die waarop deze werd verkregen.

IX Overmacht
1. Indien H&C Hifi door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen (verder) na te komen zal zij
deswege jegens afnemer niet aansprakelijk zijn en het recht hebben zonder enige verplichting tot
schadevergoeding hetzij de overeenkomst te annuleren hetzij de uitvoering daarvan op te schorten
voor zolang de overmacht voort duurt.
2. Onder overmacht wordt in deze verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van H&C Hifi die
uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijs niet van
haar gevergd kan worden zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, vijandigheden, oproer,
overheidsmaatregelen, brand, explosie, storm, overstroming, stakingen, transportmoeilijkheden,
invoer-, uitvoer- of doorvoerverboden, niet of niet tijdige levering door leveranciers en
stroomuitval.

X Reklames
1. Uiterlijk waarneembare beschadigingen, tekorten of afwijkingen van de opdracht dienen binnen
acht (8) dagen na levering van de goederen schriftelijk aan H&C Hifi te worden gemeld op straffe
van verval van alle aanspraken.
2. H&C Hifi verleent op de door haar geleverde apparatuur dezelfde garantie als de leverancier van de
betreffende apparatuur, zodat H&C Hifi niet aan meer gehouden kan worden dan uit de betreffende
fabrieksgarantie voortvloeit.
3. Garantie-aanspraken moeten door afnemer schriftelijk bij H&C Hifi worden ingediend zodra het
gebrek zich heeft gemanifesteerd.
4. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien:
a. afnemer zijn verplichtingen jegens H&C Hifi niet nakomt
b. afnemer zonder toestemming van H&C Hifi aan de apparatuur werkzaamheden verricht of laat
verrichten of daaraan wijzigingen aanbrengt.
c. afnemer de apparatuur niet op de juiste wijze gebruikt en onderhoudt, instructies niet naleeft of
op andere wijze door eigen of door derden toedoen, de gebreken of storingen heeft veroorzaakt.
d. afnemer de apparatuur aan derden overdraagt of in gebruik geeft.
5. Voor de uitvoering van de garantiewerkzaamheden dienen de goederen op kosten van de afnemer
aan het door H&C Hifi opgegeven adres te worden bezorgd.
6. Door reparaties die onder de garantie vallen wordt de garantietermijn niet verlengd.
7. Als afnemer aanspraak maakt op garantie en later blijkt dat H&C Hifi geen garantie-verplichting
had, zullen de door H&C Hifi terzake gemaakte kosten door afnemer dienen te worden vergoed.
8. H&C Hifi zal verder niet aansprakelijk zijn voor gebreken, storingen of andere afwijkingen in de
door haar geleverde producten dan als in dit artikel vermeld.
9. Kosten voor verpakking en transport naar de betreffende leverancier of fabrikant alsmede de kosten
voor verzekering tijdens transport kunnen te alle tijden in rekening worden gebracht bij de
afnemer.

XI Specificaties
1. Alle in een opdracht begrepen producten en diensten worden door H&C Hifi geleverd
overeenkomstig de uitvoering en specificaties daarvan als geldend ten tijde van de aanbieding.
2. H&C Hifi behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling aan afnemer veranderingen
aan te brengen in de uitvoering of specificaties voorzover dit
a. geen wezenlijke invloed heeft op de functionele werking van de apparatuur
b. noodzakelijk is in verband met veiligheidseisen, dan wel
c. plaats moet vinden om aan de apparatuur-specificaties te voldoen
3. H&C Hifi zal echter niet gehouden zijn wijzigingen die door haar na de offerte datum worden
aangebracht in de uitvoering of specificaties eveneens toe te passen in reeds geoffreerde, bestelde of
afgeleverde apparatuur.
4. H&C Hifi zal al het mogelijke verrichten om de nauwkeurigheid van technische gegevens en
beschrijvingen betrekking hebbend op de geleverde goederen te verzekeren; H&C Hifi zal echter
niet aansprakelijk zijn voor welke schade of welk nadeel dan ook welke ontstaan ten gevolge van
enigerlei fout of weglating in deze technische gegevens of beschrijvingen.

X1I Aansprakelijkheid
1. H&C Hifi zal jegens afnemer terzake van de uitvoering van enige door haar aangedane
overeenkomst geen andere of verder aansprakelijkheid hebben, ongeacht uit welken hoofde, dan in
deze voorwaarden uitdrukkelijk is erkend.
2. H&C Hifi zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade zoals bedrijfsstagnatie,
winstderving, renteverliezen en andere soorten van gevolgschade.
3. De aansprakelijkheid van H&C Hifi zal nimmer het bedrag van de opdracht/levering overstijgen.
4. Afnemer zal H&C Hifi dienen te vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade
welke voorvloeien uit – of verband houden met de uitvoering van overeenkomsten als voorheen
bedoeld.
5. H&C Hifi kan niet aansprakelijk worden gesteld indien afnemer de apparatuur niet op de juiste
wijze gebruikt en onderhoudt, instructies niet naleeft of op andere wijze door eigen of door derden
toedoen, gebreken of storingen heeft veroorzaakt.

XIII Ontbinding
1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is H&C Hifi gerechtigd de overeenkomst
met afnemer zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of verder niet uit te voeren of deze
uitvoering op te schorten indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen,
komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt gesteld, surseance
van betaling aanvraagt, zijn bedrijf staakt of aan derden overdraagt, wordt ontbonden of op zijn
goederen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, een en ander onverminderd haar recht om
nakoming te vorderen en onverminderd haar rechten op vergoeding van de schade die door
voornoemde omstandigheden wordt veroorzaakt.
2. Afnemer zal in gebreke zijn door de enkele niet-nakoming van enige verplichting zonder dat
daartoe een nadere in gebreke stelling is vereist.
XIV Algemeen
1. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten waarop deze algemene verkoop en
leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar.
2. Alle kosten die H&C Hifi naar haar oordeel zal dienen te maken tot behoud of ter uitoefening van
haar rechten jegens afnemer, zowel in- als buiten rechte komen ten laste van afnemer.
3. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden alsmede alle overeenkomsten waarop deze
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het
Nederlands recht.